Board logo

标题: 美丽人生 日韩时尚 ●RJ服装批发网● [打印本页]

作者: xiaozhang2033    时间: 2010-7-6 21:20     标题: 美丽人生 日韩时尚 ●RJ服装批发网●

●RJ服装批发网●


0 H" \# h3 p+ r# G$ M7 {0 p
3 B. ], s6 s$ ^/ Z/ P* M厂家直销 一件代发 五件起批
' A; }7 @( s, `& v% g( C. w " r; X: O  q& p
最好的服务、最低的价格、最好的品质!
/ Q" F& Y; ~. E+ n2 T
& j9 D, j: d: V$ F" ^, W
100%实拍  2010夏最新款发布
# W% N5 H& U2 `& G/ C
. k9 q, f, x, g2 A. Z/ U# |9 d天天新款 欢迎直接上门挑选!
9 _7 J# B0 ~, b: C& n5 t: b, @5 W 9 o+ t, x, l( E: h2 G/ \
www.ruijiafushi.com( m5 M! q- K4 J
; [' M/ A; ^8 S: i. y3 k$ J
联系QQ:252349408
0 o; u; t* m2 n+ m0 X8 W2 g% ?: g+ t( h8 z9 c$ @+ q
联系旺旺:欣甜2033
2 U" |4 O5 z" M+ y  d) G1 D6 @7 r: H, L: R& l
MSN:ruijiafushi@live.cn0 w: T/ A! P, j4 d0 s

9 p4 }+ s9 A- e" H) v电话:021-62849965转8004# d. m5 ^$ X( Y1 [8 J

3 d! Y. O7 x9 V: X( x地址:上海市普陀区真北路3233号吉曼商务中心302室
; [2 @$ E- Z. {  _) ^
- b+ |% p4 Q, W& _7 I6 N6 v  C, _  ^4 z6 p* V
5 \" [; R( F( g! ~  |* @

4 S9 \" l+ U9 J. j  @* d0 p% {: P, O/ g

( j( g. w2 R5 G! u& G. _
9 u0 J2 ?( v5 W: T6 w3 W& ~: m, x  p8 V- s! x2 p8 T7 G% v3 Z# G* z) I
9 Z4 a4 z. R- J6 i
% [! u0 [3 K, C) W7 N" p8 L- c
" S- k) f+ V: Z3 J2 r# N

7 |% ?/ u& a' z+ A6 J; A
: a& I. {. G! a& W; p' l0 _* {) O) @% s! z' j6 n( b) }6 O
RJ瑞丽服装批发网|RJ一件代发|RJ网店代理|RJ网店代销|RJ瑞丽服饰批发网|RJ日韩服装批发网|RJ日韩服饰批发网|RJ时尚女装批& ^9 ^0 z) F9 x( X

, ?% s) p. H' e" I发网|RJ品牌女装批发网|RJ瑞丽女装批发网|RJ韩国女装批发网| RJ韩国服饰批发|RJ中国服装批发网|RJ上海服装批发网|RJ上海服: N) |1 ]" P( y5 J  [5 z
7 w- Z0 i( ^3 O$ K( ^/ D$ S
饰批发网|上海RJ女装批发市场|RJ品牌加盟|
0 s4 }9 t7 t" r
. v& {: _! J. o* K) D& t联系QQ:252349408 1 Z4 B8 t1 v  X6 C
$ Z5 |9 G, \. i' q+ b0 N* u; l# N
联系旺旺:欣甜2033 / F0 q, v# v* m9 ]8 B+ T: T

' J: W$ f. K3 R4 V, y$ ?9 j( MMSN:ruijiafushi@live.cn7 b" S& S% r2 Y: _0 y+ [3 A. c8 K
+ Y; x, g5 _" f
电话:021-62849965转80049 m2 L" ~% Q# r# ]; q3 |/ a

8 U! N# L* R' d; {  P8 ]# R地址:上海市普陀区真北路3233号吉曼商务中心302室
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2