Board logo

标题: 本版关于招聘信息发布的规定 [打印本页]

作者: admin    时间: 2011-2-23 01:50     标题: 本版关于招聘信息发布的规定

欢迎你在本网发布招聘用工信息。. O# k: q6 P) }1 y
+ t$ ?3 ~; u8 M! k5 d9 g2 p* i& f
在发布此类信息的时候,请您务必遵守美国相关职业公平方面的法律规定:不可在招聘信息中涉及种族,年龄,性别,宗教等方面的倾向性要求。! ?6 d/ m3 f  `6 ?: s  c
' ]5 `$ H) k* M) G: }# e# }
谢谢合作!

; f( I/ X, M. |& ]6 D) f6 C) V
+ C. E" T2 w- U6 g拉斯维加斯华人信息网/华人论坛
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2