Board logo

标题: 本版关于招聘信息发布的规定 [打印本页]

作者: admin    时间: 2011-2-23 01:50     标题: 本版关于招聘信息发布的规定

欢迎你在本网发布招聘用工信息。. H2 j) l: l: n+ z2 ?

, k9 l2 w. q" v& E, n- F- g在发布此类信息的时候,请您务必遵守美国相关职业公平方面的法律规定:不可在招聘信息中涉及种族,年龄,性别,宗教等方面的倾向性要求。
3 E% b/ G* ?2 L5 I1 h: L. G% d6 \6 y  f. z4 f9 k& g
谢谢合作!
9 p0 b- u; ]: n0 T4 V
# ]5 G! c& x4 N% ^. ~
拉斯维加斯华人信息网/华人论坛
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2