Board logo

标题: 急需拉斯维加斯展会翻译2位 [打印本页]

作者: gongzi520    时间: 2019-12-10 00:50     标题: 急需拉斯维加斯展会翻译2位

本帖最后由 gongzi520 于 2019-12-10 00:51 编辑 ( Z, f2 w4 m) q1 L
' n; ^1 @, R0 w1 ~# ~0 i  m
我司常年需要Las Vegas展会翻译若干名:# R1 k/ E2 w% x+ m3 J% s5 S

: {; O2 o0 g/ t9 |翻译需求:
$ w( P4 U% Y/ C4 ?' G如题,我司需要2020年1月起各美国各大城市包括Las Vegas的展会翻译若干名(目前急需2020年1月7-10号拉斯维加斯消费电子展CES展会翻译)9 p2 _- R& ]+ O0 Y4 i/ ?( F4 k
具体要求如下:
3 h5 c# e* R, S$ X1 Y* Q' Y# k# M1,有展会经验(最少做过3次展会以上)& F/ }2 ]0 [! t+ o4 ]. }! F4 w$ Z& c
2,英语口语和听力一定要非常好,如会其他语言更佳。
+ ^6 k+ O( T  |6 e6 e% ^2 x# {7 D0 ]( w3,男女均可,形象气质良好,展会着职业装。 ( p: U8 S  t  S
请简要说明您所在哪个城市,曾经做过那些展会工作,语言(尤其是英语)情况如何,希望可以长期合作,谢谢!
1 [/ Q# N: D  }/ G$ Q
3 ]) k$ O( a. {3 s+ f( @, R联系方法:(请直接发邮件,不要发短消息;可来信索取翻译登记表格)% h% |: }% |4 x8 |- B

1 F! L/ |6 S, k! v# G! n5 u7 JEmail:service@dehan-international.com
3 X0 f9 E* u: N6 i微信:   dehan-international
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2