Board logo

标题: 急需Las Vegas展会翻译 [打印本页]

作者: gongzi520    时间: 2019-12-10 00:47     标题: 急需Las Vegas展会翻译

4 \1 y5 J, c) O% t$ W$ P
我司常年需要Las Vegas展会翻译若干名:5 S7 ~  z: }% w% P. v, b

2 E* |  A, q9 y, E) \翻译需求:5 |0 Q) Y2 X) s$ v/ A% k) p: |7 V
如题,我司需要2020年1月起各美国各大城市包括Las Vegas的展会翻译若干名(目前急需2020年1月7-10号拉斯维加斯消费电子展CES展会翻译)
" Q& C" |" K! i) v& h) k具体要求如下:" e9 @+ d7 @" h* k/ B3 t  d6 U: w
1,有展会经验(最少做过3次展会以上)
$ S$ g5 I6 Y* m( {2 K7 b2,英语口语和听力一定要非常好,如会其他语言更佳。; j, Z+ x. J$ V$ x" N' S0 W
3,男女均可,形象气质良好,展会着职业装。
3 x7 e( Q0 m6 o/ I6 E7 Y* o请简要说明您所在哪个城市,曾经做过那些展会工作,语言(尤其是英语)情况如何,希望可以长期合作,谢谢!
- w( D( d" j: y/ }, {5 K+ F: a" M) L$ P+ `
联系方法:(请直接发邮件,不要发短消息;可来信索取翻译登记表格)* s1 t& j0 y4 b$ |7 g
9 f1 ^' }5 p) W3 J$ [9 S
Email:service@dehan-international.com
" C: a- D% B, i" N! @2 U" ?微信:   dehan-international
( J: F; t* s( N( Q; D! ^  V
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2