Board logo

标题: 这组漫画,刷爆了医生们的朋友圈!看完怪心疼的… [打印本页]

作者: AMAO    时间: 2018-6-6 00:40     标题: 这组漫画,刷爆了医生们的朋友圈!看完怪心疼的…

    这几天,有一组漫画在医生的朋友圈中热传。漫画的作者是浙江省海宁市中心医院的王晓芳,31岁的她把成为医生前后的人生态度、夜生活、穿戴等变化全都画在了漫画里。王晓芳说,"我们坚信,终有一天,医生能成为真正令人羡慕的职业!"图片附件: [.] 3b0bb2ade24c8c498a201d55d7054587_5ed0f760ly1fs0pjg3burj20hs0dgaau.jpg (2018-6-6 00:39, 38.86 KB) / 下载次数 16
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21768&k=941416be02fc566d5596b5f812283a06&t=1539835091&sid=TONQQV图片附件: [.] 3e749eb920b9fc288c5880104da52736_5ed0f760ly1fs0pjf5ivsj20hs0dxq3m.jpg (2018-6-6 00:39, 35.34 KB) / 下载次数 16
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21769&k=ec6909ee3fc0895e66f7e887307f187a&t=1539835091&sid=TONQQV图片附件: [.] 7d8a2b1891ec79c7b800f2e860b0e6e7_5ed0f760ly1fs0pje57jpj20hs0c4weq.jpg (2018-6-6 00:39, 19.58 KB) / 下载次数 16
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21770&k=8fc9cc423d004a0ba18b092703236115&t=1539835091&sid=TONQQV图片附件: [.] 8a92817f14f4aead4fc94bb3f68eff85_5ed0f760ly1fs0pjeeevrj20hs0eu74y.jpg (2018-6-6 00:39, 34.82 KB) / 下载次数 16
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21771&k=2db2a66dd64d8c102478bd8400088c79&t=1539835091&sid=TONQQV图片附件: [.] 0508743fdf401a6d67ad627a4fadc013_5ed0f760ly1fs0pjgi5a8j20hs0cd3yz.jpg (2018-6-6 00:39, 27.88 KB) / 下载次数 15
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21772&k=556c02e6ab5a9d61feb67adf52ef06dc&t=1539835091&sid=TONQQV图片附件: [.] 50444532625febb68348ba9c17affe3c_5ed0f760ly1fs0pjfr4s5j20hs0hsjse.jpg (2018-6-6 00:39, 47.24 KB) / 下载次数 15
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21773&k=60afb7b0d8131f444da8d583a36513e1&t=1539835091&sid=TONQQV图片附件: [.] b80181b62c7cb50c8ef27c80976e41ef_5ed0f760ly1fs0pjep163j20hs0dxmxr.jpg (2018-6-6 00:39, 32.26 KB) / 下载次数 15
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21774&k=5cc68c3df54133e30279d1be4a9e2706&t=1539835091&sid=TONQQV图片附件: [.] cc3f3bec822dda8f4107dd5c93c6012f_5ed0f760ly1fs0pjgx3mqj20dw0dw74o.jpg (2018-6-6 00:39, 24.69 KB) / 下载次数 15
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21775&k=e23d409097c180e6c59744185f71a6b6&t=1539835091&sid=TONQQV


欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2