Board logo

标题: 美国盈天展台搭建---招聘办公室助理 [打印本页]

作者: tradeshow    时间: 2018-2-22 12:06     标题: 美国盈天展台搭建---招聘办公室助理

本帖最后由 tradeshow 于 2018-5-10 16:58 编辑 % [# h) w  c, z9 P7 H) M

8 G; ^9 u/ n" M! U办公室助理: 一年以上相关工作经验,中英文流利, 全职, 可报税;
9 L1 X: p$ l/ s8 {搭建普工,仓库普工: 有无工作经验均可 (公司提供相关培训) 会开车, 会简单英语优先考虑, 全职,可报税.8 i: l! [" ~* T; ^* b# n
有兴趣请致电: 702-613-9520
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2