Board logo

标题: 美国盈天展台搭建---招聘办公室助理 [打印本页]

作者: tradeshow    时间: 2018-2-22 12:06     标题: 美国盈天展台搭建---招聘办公室助理

本帖最后由 tradeshow 于 2018-5-10 16:58 编辑 * l- h' I9 O/ T0 Q4 e1 g

" e  `$ W5 z6 ]7 g( j: c: e' p8 ?, U办公室助理: 一年以上相关工作经验,中英文流利, 全职, 可报税;
0 b1 @: v( G: w! y' F搭建普工,仓库普工: 有无工作经验均可 (公司提供相关培训) 会开车, 会简单英语优先考虑, 全职,可报税.
) B1 V" H' X3 b( ?有兴趣请致电: 702-613-9520
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2