Board logo

标题: 家庭旅馆/民宿 [打印本页]

作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:38     标题: 家庭旅馆/民宿

本帖最后由 Poly 于 2017-4-4 17:27 编辑 - O. D; C) _) s! _6 f
! N! b* \; Y" ]& i) R+ `; i
位于城市正中心,近机场(不在航道下,非常安静)、会展中心、赌场大道、大华超市、UNLV、CSN、移民庭0 y5 q. r8 F% P  h
长短租皆可: Z  h0 N. b$ f( X. k5 }, ~  C# V6 a

9 W# U1 [5 l2 \  ~3 S& D& h( J
- @2 z5 O; a- E; o
手机:7027418806
$ `; T- `( [( q微信:ch7025788080
7 }5 Q6 S1 ?( W' a; ]: sQQ:     2072683923
作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:49

回复 1# Poly ) ~' G1 Y. C* ]+ k! Z3 j

0 \( B7 N4 g6 N+ w
01.jpg
2017-1-16 13:47
* T# ~+ W. `6 Q# o) g$ f# ]1 c

, }) r1 a; z2 }1 ]/ T
. U5 q. C3 N) s6 }. ^
02.jpg
2017-1-16 13:47

( a- d" [/ r3 x# A7 ?4 V) n
0 a7 ?0 V) S+ q' _$ s: k" N
03.jpg
2017-1-16 13:47
; F, `% T+ M) ]/ S
( {6 X% g! U; I1 J+ O
04.jpg
2017-1-16 13:47

* E# p0 w. {' }  F  |4 u/ f8 R4 W% X* u  P( |* I
05.jpg
2017-1-16 13:47

: I' _; w' Z& J6 E" s% `
* ^: i6 _' W- _
master bedroom.jpg
2017-1-16 13:47
3 i$ m( }4 J! S+ O
9 a2 m* N- g! v% v( z; S9 ?$ t
Room #2.jpg
2017-1-16 13:47
. S) F* W3 D+ q1 X

+ f+ }8 @4 ^) d* p; @7 g: c
room3.jpg
2017-1-16 13:47

0 B, Y5 i3 D$ b9 ?! n" `8 f/ D# L, g( b2 {* P0 z3 W/ O
10.jpg
2017-1-16 13:47
4 X* N% G6 e/ g7 g% {' m! ]% }. t
  A' _% b0 D1 G- v
guest bath.jpg
2017-1-16 13:47

* v$ H: l6 a! ?6 t& A8 G/ V* y/ L
/ b! i3 V3 F# ~3 D7 f
hallway.jpg
2017-1-16 13:47
/ F7 c' @# h+ [, s

% G# Q$ h: D4 W' S- O7 c
Kitchen 01.jpg
2017-1-16 13:47
1 w2 X# f" m. x; ^9 J( m
6 }5 T  _5 _0 r" Z/ p
Kitchen 02.jpg
2017-1-16 13:47
% w* K& B! l4 ]7 o! t6 p0 a

  F, k; L8 C1 b9 b$ `2 _/ Q! {. B
Kitchen 03.jpg
2017-1-16 13:48

0 O/ q4 k, \" \- B5 N( ?" P5 n) j8 }( g9 v
Living room.jpg
2017-1-16 13:48
' ~, @  u& X% p

6 n7 g  r* @& A7 a
08.jpg
2017-1-16 13:48

, J8 t6 z( n  ?; e; |
# F$ G0 ?6 H: Y# _) ^
09.jpg
2017-1-16 13:48


图片附件: 01.jpg (2017-1-16 13:47, 81.67 KB) / 下载次数 141
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20992&k=e5295a48bd94d829f2918f1c71c8ae6f&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: 02.jpg (2017-1-16 13:47, 28.67 KB) / 下载次数 137
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20993&k=64aa98c08c4095f66dbb9f65b211e4ad&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: 03.jpg (2017-1-16 13:47, 42.83 KB) / 下载次数 149
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20994&k=0cac3ea4448ee45db3983727fe292836&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: 04.jpg (2017-1-16 13:47, 43.17 KB) / 下载次数 145
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20995&k=ea53d7c483ccbd8ac501d0c8a554710d&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: 05.jpg (2017-1-16 13:47, 147.5 KB) / 下载次数 129
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20996&k=421905cab466ad225e3c806c409e43e1&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: master bedroom.jpg (2017-1-16 13:47, 72.19 KB) / 下载次数 128
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20997&k=48ea91fb67fb112bbf86caa5e2057c29&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: Room #2.jpg (2017-1-16 13:47, 83.98 KB) / 下载次数 136
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20998&k=1d95d8b0fb62f242883204f182a1c1fe&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: room3.jpg (2017-1-16 13:47, 77.17 KB) / 下载次数 141
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20999&k=c2c779f1a7e2baa7731a0c16fd7dd252&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: 10.jpg (2017-1-16 13:47, 132.05 KB) / 下载次数 135
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21000&k=9b33be35d0e03aeadc142b83a764353e&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: guest bath.jpg (2017-1-16 13:47, 94.9 KB) / 下载次数 128
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21001&k=42c62ee7b6974c0dfe777691c32c3b5a&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: Guest bathroom.jpg (2017-1-16 13:47, 89.55 KB) / 下载次数 130
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21002&k=bba205c7d5cbf1e115c1ed6247aa9ae7&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: hallway.jpg (2017-1-16 13:47, 129.71 KB) / 下载次数 143
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21003&k=738f3b52d10243fd13dd8b3509838f47&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: Kitchen 01.jpg (2017-1-16 13:47, 164.76 KB) / 下载次数 128
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21004&k=d0d7e544040ab674ba1991dc5462455b&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: Kitchen 02.jpg (2017-1-16 13:47, 148.14 KB) / 下载次数 133
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21005&k=fcc0e9880ef6b000180eddc3a036cf1f&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: Kitchen 03.jpg (2017-1-16 13:48, 150.33 KB) / 下载次数 130
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21006&k=74b3dde894aaac3496d7c1154668c513&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: Living room.jpg (2017-1-16 13:48, 149.22 KB) / 下载次数 134
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21007&k=5d17423e51e41be0abe75b9de792671f&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: 08.jpg (2017-1-16 13:48, 123.94 KB) / 下载次数 130
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21008&k=67cbabe47deba92dd786597b74cd315f&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: 09.jpg (2017-1-16 13:48, 134.58 KB) / 下载次数 133
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21009&k=2e10a11f5db8eb31e907be5626c84027&t=1611582566&sid=Taqt9L


作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:51

回复 2# Poly

图片附件: big room 4.jpg (2017-1-16 13:51, 74.46 KB) / 下载次数 122
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21010&k=80541b8883a5e427ad756d9f36860913&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: kitchen 1.jpg (2017-1-16 13:51, 80.08 KB) / 下载次数 119
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21011&k=c9154e9b23a95e225fd3db70c1b24d8d&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: Living room 1.jpg (2017-1-16 13:51, 61.24 KB) / 下载次数 117
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21012&k=6fc88d702a8e26e2a8c29b3944047400&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: living room 2.jpg (2017-1-16 13:51, 63.65 KB) / 下载次数 121
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21013&k=8a8919d2fca76a0535d59c9b64352617&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: living room 3.jpg (2017-1-16 13:51, 66.31 KB) / 下载次数 135
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21014&k=40de8e58c26fd0ed7965b2d09ab5434a&t=1611582566&sid=Taqt9L图片附件: living room 4.jpg (2017-1-16 13:51, 57.58 KB) / 下载次数 128
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21015&k=96e08b13d4b56d040707e98cbbcf1f13&t=1611582566&sid=Taqt9L


作者: Poly    时间: 2017-4-4 17:28

回复 3# Poly + A1 m: ]7 i: y( d
' G8 q9 A# @% K' A* x) k
欢迎消防展参展人员入住。
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2