Board logo

标题: 家庭旅馆/民宿 [打印本页]

作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:38     标题: 家庭旅馆/民宿

本帖最后由 Poly 于 2017-4-4 17:27 编辑
. n+ E" Y/ r2 F+ ^# m5 u7 Q5 E( o% N7 x) N
位于城市正中心,近机场(不在航道下,非常安静)、会展中心、赌场大道、大华超市、UNLV、CSN、移民庭" X/ j  S- X  ^5 L
长短租皆可/ y7 p0 M; s9 p
; B1 u7 b8 X- J+ I) j3 P
  E* A: _5 O  ~2 {* h6 S, F) @7 W* \
手机:7027418806
% R8 ^% ^1 g# D" A8 Y3 H. J微信:ch7025788080& q) T3 R* T1 O" I0 P# J
QQ:     2072683923
作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:49

回复 1# Poly
' |3 O" @& H8 U; _7 ~/ T" U) k5 @" i; o. L  ^
01.jpg
2017-1-16 13:47
1 Q' z  Q! P' P1 Y6 e, b

- r" \, M2 E! B" d$ W# s6 \
: |0 [8 @7 t  W; @0 t
02.jpg
2017-1-16 13:47

/ N( e- I# f* D& Z; y+ G1 {
; z) h: G. J% z! [  a' S8 y
03.jpg
2017-1-16 13:47
& G' {9 w+ g9 N  l+ m" r

4 P: H: L* l# A. ^
04.jpg
2017-1-16 13:47
$ q: s5 M; _$ o7 f

" C3 `4 j, M" T5 |0 v+ r
05.jpg
2017-1-16 13:47
# o4 t; p& G4 e: \4 D, s- a

( D( D7 t. y, w3 `
master bedroom.jpg
2017-1-16 13:47

! ^6 L9 E  p- p* F  c. ]* N
; n# {- P1 Q$ J, ^! X  u) z+ ~8 x3 Y
Room #2.jpg
2017-1-16 13:47
% x$ C. H# W9 b* r6 w9 e0 u: I

5 b# K* S5 |1 x% S. [6 @, A
room3.jpg
2017-1-16 13:47

' m& I- m1 W& ^* H  y
; f0 t% q5 D7 [& `: {
10.jpg
2017-1-16 13:47
6 X' e* G) X% O# ]5 y
5 f" \7 O8 B! H1 j3 J
guest bath.jpg
2017-1-16 13:47

. ^4 [& C' [% e3 y, [' H8 p1 g- v5 u& Y: P" T5 s9 h7 F% S) L" \1 U
hallway.jpg
2017-1-16 13:47

" c8 T4 {8 a* ^- ?% a/ {& j% _; k4 ?) ^" X
Kitchen 01.jpg
2017-1-16 13:47

  L( w% Q1 v( r1 p2 r( ]8 ~! d3 q# c) ?
Kitchen 02.jpg
2017-1-16 13:47

0 S" `6 ^" [( x/ }* M  `7 c( ~9 h' ~/ f
Kitchen 03.jpg
2017-1-16 13:48
1 V+ U3 j. f# t' v7 _

' Q8 a6 Y; p/ ^
Living room.jpg
2017-1-16 13:48

/ p( o7 a& w( z2 ?; k3 g" J* P
- |. b) u) e# h* [( z. P
08.jpg
2017-1-16 13:48
4 E" h2 Y: u; R5 T
1 l8 A) u3 [5 p& M) J
09.jpg
2017-1-16 13:48


图片附件: 01.jpg (2017-1-16 13:47, 81.67 KB) / 下载次数 583
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20992&k=ef0ac6b4ebea8c4776fc50b6a43e072d&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: 02.jpg (2017-1-16 13:47, 28.67 KB) / 下载次数 559
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20993&k=e245c494074af16bac695c651147be2b&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: 03.jpg (2017-1-16 13:47, 42.83 KB) / 下载次数 581
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20994&k=a31511a46c4787d44814f08f2468be9f&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: 04.jpg (2017-1-16 13:47, 43.17 KB) / 下载次数 579
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20995&k=37a5619d81a266be9999dee05a3e637c&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: 05.jpg (2017-1-16 13:47, 147.5 KB) / 下载次数 557
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20996&k=0c0f7010f99a1f35cb7c67212a64eaca&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: master bedroom.jpg (2017-1-16 13:47, 72.19 KB) / 下载次数 544
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20997&k=89d49f239f7432ca4371bafbd991fc51&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: Room #2.jpg (2017-1-16 13:47, 83.98 KB) / 下载次数 555
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20998&k=af9bcc004106b30094c2fe8214938f2d&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: room3.jpg (2017-1-16 13:47, 77.17 KB) / 下载次数 570
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20999&k=1d32f26e3709f410858fea184e57fd76&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: 10.jpg (2017-1-16 13:47, 132.05 KB) / 下载次数 559
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21000&k=7decbf241bdeca3542cc89042b3f36ee&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: guest bath.jpg (2017-1-16 13:47, 94.9 KB) / 下载次数 524
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21001&k=110198a6d1be74f036711698bd212b9e&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: Guest bathroom.jpg (2017-1-16 13:47, 89.55 KB) / 下载次数 492
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21002&k=98a4d16cbb4062eed5be4c3aac7fa25f&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: hallway.jpg (2017-1-16 13:47, 129.71 KB) / 下载次数 538
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21003&k=66e4a1c9b860cc8256da1059368db0e2&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: Kitchen 01.jpg (2017-1-16 13:47, 164.76 KB) / 下载次数 540
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21004&k=0ad84659f6cf3455f7daed8db2074999&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: Kitchen 02.jpg (2017-1-16 13:47, 148.14 KB) / 下载次数 531
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21005&k=0428739cfadea18d0f4d6b81098fba8c&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: Kitchen 03.jpg (2017-1-16 13:48, 150.33 KB) / 下载次数 501
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21006&k=f9b5ef67f822851a09f1aedddd24ce53&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: Living room.jpg (2017-1-16 13:48, 149.22 KB) / 下载次数 512
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21007&k=bfacf7dae38fb0617e9d827fb8dbeca9&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: 08.jpg (2017-1-16 13:48, 123.94 KB) / 下载次数 504
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21008&k=04fe13b96c46ed9066b0ed3647ef57eb&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: 09.jpg (2017-1-16 13:48, 134.58 KB) / 下载次数 513
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21009&k=e6947e43b15c3f8c8d096a34db6a25cf&t=1716107154&sid=0bKRbK


作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:51

回复 2# Poly

图片附件: big room 4.jpg (2017-1-16 13:51, 74.46 KB) / 下载次数 484
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21010&k=833836a4a032518d4c8645d84e724eb5&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: kitchen 1.jpg (2017-1-16 13:51, 80.08 KB) / 下载次数 484
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21011&k=c767fc7e82645ac0cdd6c2f7512f870d&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: Living room 1.jpg (2017-1-16 13:51, 61.24 KB) / 下载次数 473
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21012&k=ee725566d79c487e5ad5ce3738fab542&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: living room 2.jpg (2017-1-16 13:51, 63.65 KB) / 下载次数 505
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21013&k=47cf4aed5250f7c455de17a009b7ce16&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: living room 3.jpg (2017-1-16 13:51, 66.31 KB) / 下载次数 496
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21014&k=0c7dd08583811ee1fb366d15a823aee3&t=1716107154&sid=0bKRbK图片附件: living room 4.jpg (2017-1-16 13:51, 57.58 KB) / 下载次数 508
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21015&k=629228f5cdef5aa9ac8dbae6dbe2f612&t=1716107154&sid=0bKRbK


作者: Poly    时间: 2017-4-4 17:28

回复 3# Poly / _& G& C* [1 _( _
, J0 g5 [5 V5 ~% l
欢迎消防展参展人员入住。
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2