Board logo

标题: 家庭旅馆/民宿 [打印本页]

作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:38     标题: 家庭旅馆/民宿

本帖最后由 Poly 于 2017-4-4 17:27 编辑
% F8 ^3 R5 |8 t: }- s9 |5 R( G9 k$ I9 h8 p$ y7 X
位于城市正中心,近机场(不在航道下,非常安静)、会展中心、赌场大道、大华超市、UNLV、CSN、移民庭) A  o/ n6 I+ _% K& p+ ~
长短租皆可
" Z' y' @3 D* B! A  p: e# A. A
, r9 u% ?2 g0 A. S
& N& u2 p3 }1 \! f& t) s
手机:7027418806- Q. K" V( ?3 A& _
微信:ch7025788080
# t6 Q! |3 o# y% c  UQQ:     2072683923
作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:49

回复 1# Poly
, j2 }4 {$ I: F# T5 w3 P0 M( y. ^1 D/ B1 a* S% J
01.jpg
2017-1-16 13:47

( Q9 P+ d& c# Q9 ?
7 u% A5 a9 ^: a- @& A/ j  p" t+ c! e, K5 A) ]  o
02.jpg
2017-1-16 13:47
3 ~  J; ^; S+ e5 H+ m$ e% Y
% e: \3 Q  [/ R
03.jpg
2017-1-16 13:47

, s, k4 o6 h# D- W
+ T8 j! [3 B6 a4 k# m4 Q. E
04.jpg
2017-1-16 13:47

4 d4 }* K5 G) F- m+ a% F' {4 a1 ?, Y& I
05.jpg
2017-1-16 13:47

! W% @  n. Z( D& F% t: k1 X4 z3 B/ [
master bedroom.jpg
2017-1-16 13:47

: s8 z4 `% Q0 u, y5 i+ s
$ t! G9 k  m5 h
Room #2.jpg
2017-1-16 13:47

, k; T/ U' f% s6 ^8 y$ R- o$ M2 n0 d$ N. I; V3 V
room3.jpg
2017-1-16 13:47
  `6 q  }$ d7 j/ q

8 X* F4 a; {" Q8 Y( K
10.jpg
2017-1-16 13:47

1 L# h' U. g- X- a2 B
/ [9 A7 }: [, v9 E6 ]  h
guest bath.jpg
2017-1-16 13:47

# Q% g: n$ a% U; [! T" f
- m3 t; J3 l* y7 M6 G$ P
hallway.jpg
2017-1-16 13:47
% k* c7 l% D5 R
, M- R) V  l7 i* ?
Kitchen 01.jpg
2017-1-16 13:47
* k2 j9 g* C$ e/ K
& A7 j; F+ C4 l) t# A+ x0 ?
Kitchen 02.jpg
2017-1-16 13:47
( v. r5 v# g7 i# S2 i

6 |/ g3 ~/ J5 Z( E9 [4 q6 ~, q
Kitchen 03.jpg
2017-1-16 13:48

5 c/ s5 f2 p+ a5 p5 ~3 U
" L1 L7 s4 b7 f/ `+ C, D- y
Living room.jpg
2017-1-16 13:48
; S# \- ~- G1 F, u0 S. ^
4 I$ r2 I! @) a% s/ o
08.jpg
2017-1-16 13:48

, \: s7 b9 k" z- w5 w9 B* X! r1 z& l7 {7 e% j0 z/ {
09.jpg
2017-1-16 13:48


图片附件: 01.jpg (2017-1-16 13:47, 81.67 KB) / 下载次数 393
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20992&k=a68d5dd269a4e0f16a26594aad80e547&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: 02.jpg (2017-1-16 13:47, 28.67 KB) / 下载次数 385
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20993&k=dcf57868d59b58b871410c08836321eb&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: 03.jpg (2017-1-16 13:47, 42.83 KB) / 下载次数 403
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20994&k=53afd4ea89d5532bb86d9be009f32f14&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: 04.jpg (2017-1-16 13:47, 43.17 KB) / 下载次数 398
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20995&k=56f3710ba3bbed9da6bc3d68a692b457&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: 05.jpg (2017-1-16 13:47, 147.5 KB) / 下载次数 379
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20996&k=aba85a5e480929a68761165c7f7ae647&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: master bedroom.jpg (2017-1-16 13:47, 72.19 KB) / 下载次数 366
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20997&k=efacab588a3c24657a226bcdcaf2ad1a&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: Room #2.jpg (2017-1-16 13:47, 83.98 KB) / 下载次数 388
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20998&k=6afab560d009b37faa94b2cf6c629438&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: room3.jpg (2017-1-16 13:47, 77.17 KB) / 下载次数 393
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=20999&k=3a5a5d1d6e656ae13efd5720bf697804&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: 10.jpg (2017-1-16 13:47, 132.05 KB) / 下载次数 382
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21000&k=d140a38ed3500cf8c797673d32baa341&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: guest bath.jpg (2017-1-16 13:47, 94.9 KB) / 下载次数 344
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21001&k=7ab5f4daf2c2a817a95379eaf3d10886&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: Guest bathroom.jpg (2017-1-16 13:47, 89.55 KB) / 下载次数 321
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21002&k=e6b3a0f0c8b9a2fce9ea44328bebd557&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: hallway.jpg (2017-1-16 13:47, 129.71 KB) / 下载次数 364
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21003&k=3219cf7e9eecf72e70e5d7a895ae1e42&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: Kitchen 01.jpg (2017-1-16 13:47, 164.76 KB) / 下载次数 362
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21004&k=eb0cf7c047520f542a1c45a7ee4fa4e4&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: Kitchen 02.jpg (2017-1-16 13:47, 148.14 KB) / 下载次数 351
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21005&k=abf4ec43f9c4278d73aded8133cdc5d1&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: Kitchen 03.jpg (2017-1-16 13:48, 150.33 KB) / 下载次数 333
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21006&k=36c1ee94e9e14ffbf4f8ef369bbb9ffa&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: Living room.jpg (2017-1-16 13:48, 149.22 KB) / 下载次数 339
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21007&k=f08e265ddf772239d68e63126a855d48&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: 08.jpg (2017-1-16 13:48, 123.94 KB) / 下载次数 332
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21008&k=e30ceb183db9914cf5f82e72409034de&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: 09.jpg (2017-1-16 13:48, 134.58 KB) / 下载次数 340
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21009&k=776faf8438cec3013271b4432e1e5e7d&t=1695407605&sid=eZkzdH


作者: Poly    时间: 2017-1-16 13:51

回复 2# Poly

图片附件: big room 4.jpg (2017-1-16 13:51, 74.46 KB) / 下载次数 321
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21010&k=715adb0a2e0c658b9a6dfef177b1f6db&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: kitchen 1.jpg (2017-1-16 13:51, 80.08 KB) / 下载次数 319
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21011&k=a8f95ad6ddc7db006774281ef045f0a0&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: Living room 1.jpg (2017-1-16 13:51, 61.24 KB) / 下载次数 308
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21012&k=c430b2184ffb036d66010a9d5863d655&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: living room 2.jpg (2017-1-16 13:51, 63.65 KB) / 下载次数 330
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21013&k=3b94cc3851aace7a8f3fc5918ea14227&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: living room 3.jpg (2017-1-16 13:51, 66.31 KB) / 下载次数 333
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21014&k=ac128652e8e23611740b2f1383e6f81c&t=1695407605&sid=eZkzdH图片附件: living room 4.jpg (2017-1-16 13:51, 57.58 KB) / 下载次数 333
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=21015&k=05a45477c118cc651d7af5b5bf7c4138&t=1695407605&sid=eZkzdH


作者: Poly    时间: 2017-4-4 17:28

回复 3# Poly
5 @( x2 R& r; w  D
0 R1 l: U9 {, A6 H, D3 ]5 W欢迎消防展参展人员入住。
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2