Board logo

标题: Henderson 雅房分租。$500 水,电,网路 全包。 仅限女士。 [打印本页]

作者: 小血    时间: 2012-9-18 21:28     标题: Henderson 雅房分租。$500 水,电,网路 全包。 仅限女士。

本帖最后由 小血 于 2012-9-19 20:06 编辑
; [3 E8 {9 ?7 u  p) N5 l5 o9 Y& [9 {9 d' Y- K/ g/ U) ?8 v$ w
Henderson - Green Valley 雅房分租。
; R9 O" d1 |9 M. x
+ j. r! y& m4 x' P1 J* v      $400每月 + 平分账单
1 O: Y8 r8 C* E/ v, w或   $500每月 + 水电网络全包。
2 A- V" Q& V5 J+ }9 @# a" T2 @+ z7 ~( Q: |' x3 ?
安全地区,封闭式社区,带游泳池。
8 s5 |% S! ], U2 C& e" }" a- \6 k现已有一对母子入住,求分租。
# x' t$ {2 D$ F2 O" E, ?& [带独立卫生间和淋浴。房间里有床 和 电视。" i" A0 E$ H  s) P  _
申请费75美金。和房东签约。% ^  {( a9 k) r& l7 w' N* q
附近有超市餐厅,方便购物和就餐。: h) c% k9 J1 M: v
4 I( M9 p2 a# }8 o2 ~$ N
拨打(702)506-7100 咨询更多信息,或预约看房。( K& N  R2 d. l6 ~3 k5 `

# h- [" @3 H* X% n" F
RENTAL 1_副本.jpg
2012-9-19 20:04


图片附件: RENTAL 1_副本.jpg (2012-9-19 20:04, 750.04 KB) / 下载次数 25
http://chineseinvegas.com/attachment.php?aid=10375&k=9358f0c995306c63ed959437973246df&t=1582680709&sid=d29Y5D


欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2